Att bilar och avgaser är någonting som i stor utsträckning bidrar till miljörelaterade problem och en långsiktig förhöjning av koldioxid, känner de flesta till i nuläget. Det har varit massiva kampanjer för att belysa problematiken och man har från branschen kommit med förslag på hur man kan göra annorlunda. Det finns nu möjlighet att köra bil utan att påverka natur och miljö i samma utsträckning som tidigare. Genom användning av el eller etanol som bränsle, kan man också minska behovet av olja vilket är någonting som vi, sett ur ett långsiktigt och globalt perspektiv, kan vinna på att göra.
Två av problemen med miljöbilarna har varit att de inte klarat sig lika länge på en tankning som en vanlig bil, och att de inte varit lika roliga att köra. Det händer en hel del på utvecklingsfronten när det kommer till miljöbilar och man kan nu använda en miljövänlig bil lika effektivt som en vanlig personbil som går på bensin eller diesel. Draget från en 4 liters V8-motor kan man inte efterlikna med den teknik vi har tillgång till idag. Dock kan det finnas tillräckliga fördelar med att ha en mil som är billig i drift och som inte heller innebär samma påverkan på miljön.

Större utbredning

När man började komma ut med miljöbilar var det svårt att köra dessa i glesbygd. Detta för att det inte fanns möjlighet att tanka bilarna på så många ställen. Det har gjorts en hel del för att man lättare skall kunna tanka med miljövänligt bränsle i form av el och etanol. Dessutom har man från staten gett bidrag till den som vill erbjuda sådana alternativ på sin bensinstation. I takt med att efterfrågan blir större kan man utgå ifrån att det kommer att bli allt vanligare med el-bilar.

Ödmjuk bilkörning